นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเรามีการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภคแก่ลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า “การบริหารควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดการดูแลทั้งหมดให้ปลอดภัย และการนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม” เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่สำคัญ ที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายไว้ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุด้านล่าง

1. การปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรฐานดังกล่าว
2. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
เว้นแต่ในกรณีที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ในกฎหมาย บริษัทฯ จะกำหนดวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนโดยการแจ้งให้ทราบด้วยการประกาศทางสาธารณะ เช่นบนโฮมเพจฯลฯ หรือประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ จะไม่จัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าขอบเขตแห่งความจำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การนำไปใช้ที่ระบุไว้ (ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดวางมาตรการเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
3.การนำข้อมูลจากหน่วยงานข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลมาใช้
บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานข้อมูลเครดิตนอกเหนือจากเพื่อการสำรวจความสามารถในการชำระ
4.การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย, ถูกทำลาย, ถูกแต่งเติมและแก้ไข ฯลฯ อีกทั้งจะพยายามเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และวางมาตรการเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
5.การนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม
บริษัทฯ จะไม่นำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าท่านนั้นล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย ฯลฯ

สั่งซื้อสินค้า

เคลมสินค้า

Email

เวลาทำการ

ที่อยู่รับประกันสินค้า